پشتیبانی از مشتری:

طراحی فرش ایرانی

طراحی  فرش ایرانی:
در گذشته بافندگان با استفاده از ذهن خود به طراحی فرش می پرداختند که هر نقشی مفهوم را در دل خود جای میداد، اما امروزه کامپیوتر به عنوان یک فناوری نقش مهمی درطراحی فرش را دارد.
هنرطراحی فرش از عوامل اساسی در تولید یک قالی می باشد که دارای چندین بخش و مرحله مرتبط با هم می باشد.
اکنون تاریخچه طراحی فرش را بررسی می کنیم :
  1. ماهیت نگاره ها :
محیط اطراف ما را شکل ها و طرح های متفاوتی در برگرفته که هر شکل نشانه ای است که مفهومی جدا را زنده می کند که نشانه ها خود دوگونه نمادین و غیر نمادین می باشند.
در گونه نمادی : چون جنبه بیرونی دارد با ترسیم اشکالی می توان به مفهوم و ماهیت آن پی برد مثلاً مفهوم درخت را با نشان و شکل خاص t مشخص می کنیم.
اما مفهوم عشق و دوستی چون جنبه بیرونی ندارد اینجاست که نماد به کمک ما می آید و عشق را مفهوم می کند.( نماد : قدرت بیان طراح را افزایش می دهد)
مثلاً  اژدها درفرهنگ ایران  نماد شیطان و روح پلید است اما در فرهنگ چینی ها نمادی مقدس و مظهر قدرت و پاکی است.
  1. اولین طرح ها:
در غارهای متعلق به ماقبل تاریخ طرح ها و نقش هایی پیدا شده که بیانگر ذوق و فطرت انسانهای اولیه میباشد که تلفیقی از فطرت ناخودآگاه و تقلید از طبیعت و محیط اطراف می باشد.
کشیدن تصاویری که در آنها حیواناتی را نشان میدهد که بوسیله انسانها شکار میشوند بیانگر آن است که خود را برتر از دیگر مخلوقات نشان میدهند.
انسانهای اولیه طراحی را وسیله ای برای بیان افکار و اندیشه ها و آداب و مذاهب خود بکار می بردند،بعد ها وسیله ای شد برای ارتباط بین انسانها که درمسیر تکاملی خود منجر به اختراع خط شد.
طراحی زبان زنده ایست که عواطف و روحیات درونی هنرمند را نشان می دهد.
  1. طراحی سنتی :
طراحی سنتی مشتمل بر طرح و نگاره هایی که نشاندهندۀ  فرهنگ ،آداب و رسوم و سنتهای رایج در جامعه مربوط می باشند که این مقوله همانند موارد دیگر از یک تمدن در گذر زمان و با تغییر و تحول در فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه تغییر می یابد و چهره ای نو که در برگیرنده سنت های قدیمی است به خود بگیرد.
طراحی سنتی هم جنبه معنوی و باطنی دارد و هم جنیه ظاهری و تزئینی دارد.
 
مقایسه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.
طراحی و توسعه توسط وبسایت پویا - دانه گردی